UNIQLO Soho New York

November 10, 2006

Wonderwall

photo ©RagaR